Zarezerwuj
Spływ kajakowy

+48 693 358 488

Regulamin

REGULAMIN SPŁYWÓW KAJAKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KAJAKI FUN.

art. 1
POJĘCIA I DEFINICJE:

 1. Impreza kajakowa – impreza turystyczna w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), którą organizuje Organizator, gdzie podstawowym środkiem działania programowego jest aktywność ruchowa i/lub kulturalno-rozrywkowa, związana bezpośrednio z szeroko rozumianym kajakarstwem;
 2. Klient – klient w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług Organizatora;
 3. Organizator – przedsiębiorca organizujący imprezę kajakową, tj. Justyna Piechowska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fishing adwenture troling morski za łososiem,
Osieki 18, 77-141 Borzytuchom;
 4. Uczestnik – Klient, który spełnił warunki opisane w Warunkach uczestnictwa;
 5. Usługi turystyczne – usługi turystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ze zm.);
 6. Warunki uczestnictwa - niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach kajakowych organizowanych przez kajakifun.pl.

 

art. 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W SPŁYWIE, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie - bez względu na umiejętność pływania.
 3. Uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 7. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania znaków występujących na szlaku min: zakaz połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb*
 8. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w ubranej i  zapiętej kamizelce.
 9. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 10. Przed oraz w trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 11. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 12. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie jest na wyłączna odpowiedzialność uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 18. W przypadku odwołania spływu z winy organizatora uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za spływ.
 19. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
 20. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów
 22. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych zarówno przez siebie, jak
i przez innych Uczestników Imprezy kajakowej,  w szczególności kosztów szkody powstałej
w przypadkach niewłaściwego bądź niedbałego używania powierzonego przez Organizatora  sprzętu pływającego i innego wyposażenia. Wartości szkody w tym wypadku będą rozliczane na podstawie poniższego zestawienia:
 23. wiosło aluminiowe : zgubienie, wygięcie, złamanie, pęknięcie - 150 zł/szt.
 24. kamizelka asekuracyjna/ratunkowa: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt.
 25. worek wodoszczelny kajakowy: porwanie, wypalenie dziury, zgubienie - 80 zł/szt.
 26. kajak dwuosobowy Pro Tour pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, zgubienie - 100 zł/szt.
 27. kajak dwuosobowy Pro Tour: zgubienie, uszkodzenie ( np. przedziurawienie poszycia) - 2500 zł/szt.
 28. kajak jednoosobowy Traper pokrywa luku bagażowego: zniszczenie, wypalenie dziury, pęknięcie, zgubienie - 100 zł/szt.
 29. kajak jednoosobowy Traper: zgubienie, uszkodzenie ( np. przedziurawienie poszycia) - 2000 zł/szt.
 30. beczka wodoszczelna : zagubienie, zniszczenie – 50 zł/szt.

 
Regulamin został sporządzony na podstawie Kodeksu cywilnego tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).